Vývoj software

Vývoj software, vývoj informačných systémov podľa požiadaviek zákazníka, tvorba webových prezentácií, prepojenie systémov tvorba aplikácií na zákazku.

Zabezpečenie sietí

Zabezpečenie sietí, zabezpečenie dát, bezpečnostný audit firewallov, konfigurácia VPN pripojení, výber, obstaranie a konfigurácia SSL certifikátov.

Správa serverov

Správa serverov OS Windows, Linux, Unix, instštalácia a konfigurácia OS, MySQL, MSSQL, Apache, IIS, Firewally, DNS, Postfix, FTP, SSH, OpenVPN a iných.

Monitoring služieb

Monitoring dostuponosti prostriedkov a služieb, široká ponuka spôsobu notifikácie(email, SMS, tel a iné), sledovanie na viacerých úrovniach.